Kis tõzsdeszótár - tőzsdei kifejezések mini gyüjteménye (MetPress c1996) -
 
Alkusz (bróker): Árfolyam: Árutõzsde: Azonnali  ügyletek:
Baisse: Chartist
(technicista) 
Close: Commodities: (tõzsdetermék) 
Contract: Deport: Dealer: Delivery:
Diagram: Double bottom:
Double top:
Emisszió: Elsõbbségi részvények:
Értékpapír:
   - elemzés:
Értékpapír piac:
Értéktõzsde:
Esedékesség napja: Etikai Bizottság: Fej és vállak: (head and shoulders)
Flags & Pennants: Floor-trader: Fundamentalis analízis: G.T.C. Good Till Cancalled
Határidõs ügyletek: Hausse: Harmadik piac: Kárpótlási jegy:
Kibocsátási árfolyam: Kínálati árfolyam: Kincstárjegy: Kötvény:
Közgyûlés: Likvidáció: Mozgóátlagok (Moving avarege): Napraszóló megbízás:
Nyitó árfolyam: Opció (elõ  jog ): Pulton keresztüli piac (OTC piac ) Részvény:
 A, B, C Részvények Scalper: Short: Technicista elemzés:
Tõzsde:  Tõzsdei bevezetés: TEA 
Tõzsdei Elszámolási Alap
Tõzsdetag:
Tõzsdetitkárság: Tõzsdeügynök: Tõzsdei árjegyzõ: Tõzsdetanács:
Tõzsdekrach: Trendek: Volume (volumen): Záró árfolyam:
ABC részvény besorolás
Átsorolási elv  BÉT-en A-ból B-be; B-bõl C-be

A Budapesti Értéktõzsde a részvényeket A,B és C katagóriába sorolja az alábbiak szerint:

-- A besorolás nem jelenti a kibocsátó társaságok minõsítését, kizárolag kapitalizáció és likvidítás alapján képzett technikai bersorolás. A besorolás felülvizsgálata félévenként történik,
A részvénysorozat lefelé történõ átsorolása két egymást követö nem megfelelés után automatikusan megtörténik, a társaság egy év eltetletével kérheti visszasorolását. --

  Az "A'' kategóriáha sorolt részvénysorozatok vizsgálatára képzett mutatószámok a következök:
  - bevezetett részvénysorozat árfolyamértéken: az adott részvénysorozat napi záróárak alapján számtani átlaggal meghatározott adott idöszak átlagos kapitalizációja;
  - forgási sebesség: a vizsaált idõszakban a bevezetett részvénysorozatból forgalmazott összmennyiségének (db) és a részvénysorozat számtani átlaggal meghatározott átlagos bvezetett mennyiségének (dbj hányadosa;
  - forgalom gyakorisága:  azon napok száma az utolsó félévben, amelyeken üzletet kötöttek az adott részvény sorozatra osztva az utolsó félév kereskedési napjainak a számával( a felfúggesztésekkel csökkenteni kell a kereskedési napok számát);
  - forgalom nagysága: azon napok száma az utolsó félévben, amelyeken az adatt részvénsorozatra kötött üzletek összértéke meghaladta az 5 millió Ft-ot osztva az utolsó félév kereskedési napjainak a számával ( a felfüggesztésekkel csökkenteni kell a kereskedési napok számát).

  A Bevezetési és Foraalombantartási Szabályzat elöírása szerint a részvénysorozat az "A" kategóriában marad, ha az elözõekben meghatározott mutatószámoknak a következö határértékek mellett megfelel:

  - a bevezetett részvénysorozat árfolyamértéken minimum 10 milliárd forint;
  - a fargási sebesség minimum 5%;
  - a forgalom gyakorisága minimum 75%;
  - a forgalom nagysága minimum 50%

A "B" kategóriába sorolt részvénysorozat megfelel, ha a részvénysorozat napi záróátlagaialapján számított kapítalizáció két egymást követõ idõszakban eléri az egymiliárd forintos határértéket, ha nem a BÉT automatikusan átsorolja a "C" kategoriába.
Alkusz (bróker): vagy tõzsdeügynök aki kizárólag bizományosként
tevékenykedik, a megbízóval rendszerint eseti kapcsolatban áll, és
tevékenységét jutalék (~1% ) fejében végzi. Ügyfeleik felé azt az árat, illetve
árfolyamot számolják, amelyen az üzletet megkötötték.
Áru és értékpapír-kereskedelemben egyaránt részt vehet.ÛVISSZA
Árfolyam: A külföldi fizetõeszközök (valuta, deviza) és az értékpapírok
(részvény, kötvény) pénzpiaci árát jelenti. Az értékpapírokat a tõzsdéken
forgalmazzák, árfolyamuk a kereslet-kínálat hatására és a hozam függvényében
változhat.ÛVISSZA
Árutõzsde:  Nyílt piac, tözsdetermékek, áruk adás-vétele folyik.ÛVISSZA
Azonnali vagy prompt ügyletek: ~ esetében az adás-vételi szerzõdés
megkötése és az ügylet teljesítése idõben nem szakad el egymástól (az eltérés
maximum néhány nap).ÛVISSZA
Baisse: A tõzsdén általános ár illetve árfolyamcsökkenés. Az
árfolyamcsökkenésre spekuláló üzletember a bessz-spekuláns, aki
tõzsdeterméket  értékesít adott idõpontban egy késõbbi határidõre,
mert számítása szerint a teljesítésig alacsonyabb áron, illetve árfolyamon
vásárolhatja vissza azokatÛVISSZA
Chartist (vagy technicista) : (Chart = diagram) Az a spekuláns,
aki az adás-vétellel kapcsolatos döntéseknél a grafikonok elemzésére támaszkodik.ÛVISSZA
Close: Zárás. Egy tõzsdenap záró eljárás, amelye a hivatalos záróárfolyam
megállapítását  jelentiÛVISSZA
Commodities: (tõzsdetermék) A határidõs ügyletek esetében áruk, devizák,
pénzeszközök, nemes és ipari fémek, egyéb termékek lehetnek, de ide tartoznak
még a tõzsdeindexek, valutaindexek, és az inflációindexek is.ÛVISSZA
Contract: Azaz kontraktus, amelynek több értelmezése lehetséges, ezek:
l. egy közös ügylet esetében a vevõ és eladó rögzítõ szerzõdés
2. Egy tõzsdecikk tétele
3. Kötés a terménytõzsdén
4. Üzletkötés írásos igazolása.ÛVISSZA
Deport: A legközelebbi elszámolási napig a bessz-ügylet meghosszabbítása.ÛVISSZA
Dealer: (kereskedõ) Egy tõzsdeügynök alkalmazottja, aki az ügyfelek
megbízásából jutalékért vételt és eladást bonyolít. Végez saját számlára is
ügylet-kötéseket, ez esetben a vételi és eladási árfolyam különbségéért
dolgozik.ÛVISSZA
Delivery: Értelmezése két féle lehet, egyrészt magának az árunak vagy a
raktárházi igazolásoknak a rendelkezésre bocsátása, vagy átvétele, ill. az az
idõpont, amikor a határidõs kötés szerinti szállítást teljesíteni kell, illetve a
szerzõdésben rögzített árut át kell venni.ÛVISSZA
Diagram: (chart) Az elõzõ ár, illetve árfolyammozgásokat és a piac
viselkedésére vonatkozó adatokat grafikonnal ábrázolja. Az árak ill.
álfolyamokkal szembeni támasz (support), íll. ellenállás (resistance) szintjének
meghatározását is lehetõvé teszi.ÛVISSZA
Double bottom: Kettõs mélypont.ÛVISSZA
Double top: Kettõs csúcs.ÛVISSZA
Emisszió: Kibocsátás, új értékpapírok forgalomba hozatala.
    Emissziós ár: Árfolyam, amelyen az újonnan kibocsátott értékpapírok
    értékesíthetõk.
    Emissziós prospektus: Kibocsátása törvényben szabályozott, és a kibocsátási
    feltételek mellett az értékpapír kibocsátójáról is informál.
    Emissziõs szindikátus: Az értékpapír kibocsátásra létrehozott csoportÛVISSZA
Elsõbbségi részvények: A tulajdonosai számára más részvényekkel. szemben
többféle kedvezményt ad, különösen a nyereség felosztásakor, de kedvezõ a
társaság megszûnése és az elõvételi jog alkalmazása esetén is.ÛVISSZA
Értékpapír: Olyan forgalomképes okirat, amely valamely vagyonnal
kapcsolatos jogot testesít meg. Az értékpapírban foglalt jog gyakorlása
csak az okmány átadásával (bemutatóra szól), vagy átruházásával (névre
szóló értékpapír esetén forgatással) történik. Forgalomképességük
következtében a pénz- és tõkepiac forgalmában részt vesznek.ÛVISSZA
Értékpapír elemzés: Közgazdasági (fundamentalista) illetve technikai
eszközök felhasználásával az értékpapírok értékelése,a befektetési
stratégia kialakításáért.ÛVISSZA
Értékpapír piac: A pénzpiac és a tõkepiac részpiaca, ahol az értékpapírok
adás-vétele zajlik. Valamennyi értékpapír forgalmazásának összefoglaló
elnevezése. Forgalmazhatóak tehát a pénzpiacokon szereplõ "áruk" (azaz a
kereskedelmi váltók, kincstárjegyek, rövidlejáratú bankbetétek, rövid lejáratú
letéti jegyek és a rövidlejáratú bankhitelek), és a tõkepiacokon szereplõ
eszközök (azaz részvények, kötvények, záloglevelek, valamint a hosszúlejáratú
bankbetétek és bankhitelek). Elsõdleges értékpapírpiac, ahol az újonnan
kibocsátott értékpapírokat forgalmazzák (megtakarítás ekkor alakul tõkévé),
másodlagos értékpapírpiac, ahol a korábban kibocsátott értékpapírokkal kereskednek.ÛVISSZA
Értéktõzsde: Az értékpapír, a hitel- és valutaügyletek, a nemesfémek
kereskedelmére specializálódott piac. Legszervezettebb formáját az értékpapírpiac jelenti.ÛVISSZA
Esedékesség napja: A tõzsdei ügyletek esetében a határidõs ügyletek
kötelezettségének teljesítését jelenti. Osztalékfelosztás esetén az a nap,
amikor a részvényesek osztalékra jogosultak.ÛVISSZA
Etikai Bizottság: Olyan kérdésekben foglal állást, amely zavart idézhetõ elõ a
kereskedelemben, bennfentes kereskedelem kialakulásához vezethet, illetve a
tõzsdei szabályzatokkal és szabványokkal kapcsolatos.ÛVISSZA
Fej és vállak: (head and shoulders) Két kisebb szélsõ és egy nagyobb csúcs
vagy mélypont középsõ megjelenésébõl adódik.ÛVISSZA
Flags & Pennants: Zászlók és árbocszalagokÛVISSZA
Floor-trader: Hivatásos spekulánsként több cikkben, nagy rnennyiségben
kereskedik, általában ügynök segíti a munkáját.ÛVISSZA
Fundamentalis analízis: Piacelemzési módszer, amely az alapvetõ kereslet-
kínálati háttér vizsgálata útján az árak, árfolyamok jövõbeli alakulását próbálja
meghatározni elõre hosszú idõre.ÛVISSZA
G.T.C.: Good Till Cancalled azaz visszavonásig érvényes. Az ügynök számára
adott olyan utasítást jelenti, hogy csak megszabott árig, ill. árfolyamig
vásároljon, vagy adjon el, az adott utasítás visszavonásáig.ÛVISSZA
Határidõs ügyletek: (terminügyletek, amelyek forward és future formájúak
lehemek), olyan vételi és eladási szerzõdések, amelyeknél a kölcsönös
teljesítések nem azonnal (prompt), hanem késõbbi idõpontban történnek.
Határidõs árfolyam: A terménypiacokon kialakuló, adott ügylet számára
irányadó, meghatározó árfolyam.ÛVISSZA
Hausse: A tõzsdén ár-, árfolyam emelkedés. A tõzsdei spekuláns, a haussier
értékpapírt és devizát vásáról, abban a reményben, hogy késõbb magasabb
árfolyamon tudja értékesíteni.ÛVISSZA
Harmadik piac: Tõzsdén jegyzett értékpapírokkal nem szervezett formájú,
tõzsdén kívüli kereskedést jelent. Ügyfelek általában az
intézményi befektetõk (azaz befektetési alapok, biztosító intézetek,
nyugdíjalapok).ÛVISSZA
Kárpótlási jegy: Az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kompenzálására szolgál. Bemutatóra szól, a kárpótlás összegének
megfelel, állammal szembeni kötelezettséget testesít meg, átruházható. A
kárpótlási jegy ellenében életjáradék folyósítható. A Budapesti Értékpapírtõzsdére
bevezetett értékpapír.ÛVISSZA
Kibocsátási árfolyam: az értékpapír kibocsátásakor, forgalomba-hozatal akkor
érvényes piaci ár (amely a magyar jogszabályok szerint nem lehet alacsonyabb
a névértéknél).ÛVISSZA
Kínálati árfolyam: vagy áruárfolyam azt jelenti, hogy adott idõpontban ilyen
áron, árfolyamon lehetett a tõzsdén vásárolni.ÛVISSZA
Kincstárjegy: az állam által kibocsátott, az állam adósságát megtestesítõ,
rövidlejáratú értékpapír, ebben az állam adósságtörlesztésre ( névérték összege )
és kamatfizetésre vállal kötelezettséget. Bemutatóra szól, és átruházható.ÛVISSZA
Kötvény: hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó, forgalomképes értékpapír.
Közép- vagy hosszúlejáratú hitelforma. Fix kamatozás esetén az elõre
meghatározott kamatláb az egész futamidõ alatt változatlan marad, a
kamatfizetés kamatszelvény alapján történik. Változó kamatozású értékpapírok
esetén a kamatszint alapjául a LIBOR (Londoni bankközi devizanemtõl függõ
kamatszint ) szolgál, ehhez kapcsolódik a fix %-ban meghatározott kamatfelár
(spread ), amely kötvényként, kibocsátóként stb. változik.ÛVISSZA
Közgyûlés: a tõzsde legfõbb szerve, a tagok összességébõl áll, és minden tag
egy szavazattal bír. Határozatait általában nyíltVszavazattal és szótöbbséggel hozza.ÛVISSZA
Likvidáció: a tõzsdei határidõs ügyletek szokások szerinti lebonyolítása, azaz
egy nyitott " long " vagy " short " pozíció rendezése ellentétes irányú üzlettel.
A Likvidációs naptárt a tõzsde meghatározza.
Likvidációs árfolyam: olyan hivatalos árfolyam, amely a határidõs ügyletek
árfolyamkülönbségeinek elszámolására szolgálÛVISSZA.
Mozgóátlagok ( Moving avarege ): ár- és árfolyam felhasználásával
határozható meg, több napra számolt mozgóátlagot vetítünk a chartokra. Vételi
és eladási jelek az egyes mozgóátlagok, illetve a chart és mozgóátlag
metszéspontjából adódnak.ÛVISSZA
Napraszóló megbízás: esetén a tõzsdei megbízás csak a megjelölt napra
érvényes, nem teljesítés esetén automatikusan érvényét veszti.ÛVISSZA
Nyitó árfolyam: a tõzsdeidõ alatt, meghatározott értékpapírra elért elsõ
árfolyam.ÛVISSZA
Opció ( választási jog ): vásárláskor a vevõ határozott összeg megfizetésével
választási jogot szerez, hogy a határidõben megvalósítja az ügyletet, vagy
hagyja lejárni az opciót. A befizetett összeg az opciós prémium, a vételi
díjügylet a call option, a szállítási díjügylet a put option, és van még a kettõs
díjügylet azaz stellázügylet ( double option ).ÛVISSZA
Pulton keresztüli piac (O.T.C. piac /over the counter market/: az
értékpapírkereskedelem brókercégek és bankok értékpapírosztályain keresztül
valósul meg, fõként telefonon vagy számítógépes kapcsolat útján. Nem
érvényesülnek e piacon szigorú bekerülési, illetve forgalmazási szabályok,
említik ezt a piacot nem szabályozott értékpapírpiacként is.ÛVISSZA
Részvény: értékpapír, amelyet társaságok alapításakor vagy alaptõkéjük
felemelésekor bocsátanak ki. és adott társaság tõkéjének meghatározott hányadát
jeleníti meg ( névértek alapján ). Felmondhatatlan igen kockázatos befektetési forma, de
rendkívül forgalomképes Megtestesíti a részvényes jogait és kötelezettségeit.
Tulajdonosa nem feltétlenül ismert (bemutatóra szoló, névre szoló). Tulajdonosának  társasági jogot és lehetõséget biztosít a társaságeredményébõl való részesedésre (osztalék).ÛVISSZA
Scalper: olyan üzletkötõ, aki alacsony mértékû árváltozások mellett határidõs
szerzõdésekkel kereskedik. Kockázata minimális. A tõzsdei napon nyitott
pozícióval soha nem zárja. Tõzsdetag, saját számlájára dolgozik és csak egy
árucikkben kereskedik.ÛVISSZA
Short: ( rövid ) pozíció akkor keletkezik, ha egy eladási pozíciót valaki azért
tart, mert alacsonyabb árakat, árfolyamokat vár.ÛVISSZA
Technicista elemzés: a tõzsdei események természetét jeleníti meg, a múltbéli
ár illetve árfolyam-alakulás kimutatásával, számítások és ábrák, rajzolatok
formájában.ÛVISSZA
Tõzsde: szervezett, összpontosított piac, amelyen helyettesíthetõ, tipizálható
minta után árusítható árúk nagybani kereskedelme történik, szokások,
szokványok alapján.ÛVISSZA
Tõzsdei bevezetés: olyan folyamat, amely a tõzsdei forgalomba kerülõ
értékpapírok tõzsdén való bejegyzésének, illetve a kereskedés tárgyává való
tételére irányul. Tulajdonképpen az elsõ jegyzés a tõzsdén a Tõzsdei Értékpapír
Listára való felvételt jelenti. A tõzsdére bevezetett értékpapírok lehetnek: -
tõzsdén forgalmazott, de nem jegyzett értékpapírok; -tõzsdén jegyzett
értékpapírok és - tõzsdén  regisztrált értékpapírok.
Tõzsdei bevezetés feltételei: a jegyzési díj befizetésén túl a kibocsátó
kiegyensúlyozott gazdasági helyzete és az információnyújtási kötelezettség
önmagáról.ÛVISSZA
Tõzsdei Elszámolási Alap ( TEA ): az ügyletek teljesítéséért vállalt tõzsdei
garancia pénzügyi fedezete. Célja, hogy a tõzsdetagok egymással kötött ügyletei
teljesítésének elmaradásából eredõ kockázatot csökkentse. Forrását a
tõzsdetagok hozzájárulása adja.ÛVISSZA
Tõzsdetag: az lehet, aki arra illetékes szervezettõl ( Magyarországon az Állami
Értékpapír Felügyelet ) kapott jogosítvány birtokában kéri és kapja - a tõzsdére
bejutást. Feltétel a tõzsdei ügyekben jártasság, erkölcsi megbízhatóság és
vagyoni megalapozottság.ÛVISSZA
Tõzsdetanács: a tõzsde általános döntései, javaslattételei, véleményezési és
szankcionálási joggal felruházott irányító, ügyvezetõ testülete. Feladata a tõzsdei
szabályzatok elkészítése, a tõzsde vezetése, a munkaszervezet kialakítása és
irányítása, és a munkáltatói jogok gyakorlása.ÛVISSZA
Tõzsdetitkárság: a tõzsdei kereskedelem lebonyolításának, technikai segítõje, a
tõzsdei tevékenységhez szükséges információs és adatbázis létrehozója,
nyilvánosságráhozója és a tõzsdei gazdálkodási tevékenység vezetõje. Vezetõje
az ügyvezetõ igazgató.ÛVISSZA
Tõzsdeügynök: aki a tõzsdén üzletkötésre jogosult.ÛVISSZA
Tõzsdei árjegyzõ bizottság: az árfolyamok jegyzését végzi.
Tõzsdei bevezetés: Egy értékpapír hivatalos jegyzésének megkezdését jelenti az
adott tõzsdén.
Tõzsdekrach: a tõzsdei árfolyamok, árak hirtelen jelentõs mértékû visszaesését jelenti.ÛVISSZA
Trendek: az ár-, illetve árfolyam-alakulás általános irányát jelzi.ÛVISSZA
Volume ( volumen ): a tõzsdén levõ forgalmat jelöli. A tõzsde forgalmának
volumenét a határidõs tranzakciók összege adja. Egy tranzakció egy " long " és
egy " short " kötésbõl áll.ÛVISSZA
Záró árfolyam: a tõzsde napon az értékpapír utolsó jegyzett árfolyama.ÛVISSZA